รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุมปัญญา-สติ
สถานที่ : อาคาร 4 ชั้น 2
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 30
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ช่วงเวลา : 09:00 - 12:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
ห้องประชุม : ห้องประชุมปัญญา-สติ
ประธานการประชุม : รองอธิบดี(จุมภฎ พรมสีดา)
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 10
ชื่อผู้ขอ : นส.พัชริยา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กอง : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55025
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ
- LCD
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : สำนักงานเลขานุการกรม
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 10 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secret@dmh.go.th