รายละเอียดการจองห้องประชุม
#ว่าง
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา: 09:30 - 15:30 น.
เรื่อง: ประชุมโครงการหารือการพัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยง
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#ว่าง
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา: 09:00 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมเปิดตรวจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th