รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันพุธที่ 19 มิถุยายน 2567
เวลา: 09:30 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 19 มิถุยายน 2567
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมฝ่าย
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#ว่าง
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 19 มิถุยายน 2567
เวลา: 08:00 - 16:00 น.
เรื่อง: ประชุมพิจารณาทุนนักจิตวิทยาคลินิก
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#ว่าง
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
-
-
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th