รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 08:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมคณะทำงานPMQA ครั้งที่ 2
หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 08:30 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมติดตาความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่13
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมชี้แจงเรื่อง การนำเสนอเชิงนโยบายPresentation for Policy Advocacy
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมคณะทำงานพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th