รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุม EOC
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา: 08:00 - 16:30 น.
เรื่อง: สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา: 09:00 - 16:00 น.
เรื่อง: ประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน 2564
หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา: 09:00 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#ว่าง
ห้องประชุม Conference
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
-
-
#ว่าง
ห้องอาหาร VIP
[ อาคาร 2 ชั้น 1 ]
-
-

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคาร กรมสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบโดย Scan Barcode หรือ Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ หรือ Download เอกสาร แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ที่นี่ครับ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการสำนักงานเลขานุการกรม Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์

Click ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th