รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานในเวทีประชุมนานาชาติ 2565
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา: 09:00 - 15:00 น.
เรื่อง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุม อสม.
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา: 09:30 - 16:30 น.
เรื่อง: กำหนดรายละเอียดและราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา: 08:30 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4/2565
หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th