รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 1
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 90
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ช่วงเวลา : 13:00 - 16:30 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุม EOC
ห้องประชุม : ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ประธานการประชุม : อธิบดี
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 30
ชื่อผู้ขอ : ทิพภากร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
กอง : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55109
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- LCD
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : ไม่จัดเครื่องดื่ม/อาหาร
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secret@dmh.go.th