รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุม 4
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 50
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ช่วงเวลา : 08:30 - 12:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : การประชุม MH Platform
ห้องประชุม : ห้องประชุม 4
ประธานการประชุม : แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 20
ชื่อผู้ขอ : นางสาวพรพิมล นาอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กอง : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 087-7711713
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : ผู้จัดจ่ายเอง
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th