รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น 2
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 20
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ช่วงเวลา : 08:30 - 16:30 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
ห้องประชุม : ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
ประธานการประชุม : วงษ์เดือน
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 5
ชื่อผู้ขอ : บุญญาพร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กอง : สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55418
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- LCD
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : สำนักงานเลขานุการกรม
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 5 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 5 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secret@dmh.go.th