ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสุขภาพจิต

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ติดตามเรื่องร้องเรียน

รหัสนี้จะได้มาเมื่อคุณแจ้งเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ช่องทางการติดต่อ

pr.sec@dmh.mail.go.th
แบบประเมิน
คู่มือการใช้งาน