แจ้งเรื่องร้องเรียน

ติดตามเรื่องร้องเรียน

รหัสนี้จะได้มาเมื่อคุณแจ้งเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่าง X-XXXX-XXXX1-11-1

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ช่องทางการติดต่อ

pr.sec@dmh.mail.go.th
แบบประเมิน
ข้อตกลงการให้บริการ
คู่มือการใช้งาน