รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: โครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากร เรื่องการวางแผนการเงิน
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากข้อค้นพบด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา: 15:00 - 16:30 น.
เรื่อง: เตรียมงานกีฬาสี
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา: 08:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ต่อ “ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ.
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th