รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา: 08:00 - 17:00 น.
เรื่อง: ประชุมคณะทำงานPMQA ครั้งที่ 2
หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา: 09:00 - 16:00 น.
เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตประชาชนไทย ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา: 09:30 - 14:30 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/๒๕๖6
หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา: 10:00 - 12:00 น.
เรื่อง: แจ้งการใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th