รายละเอียดการจองห้องประชุม
#ว่าง
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก
หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
-
-
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th