รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2566
เวลา: 08:00 - 17:00 น.
เรื่อง: ประชุมการฝึกอบรมนักจิตวิทยาคลินิก
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2566
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ Site visit
หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2566
เวลา: 08:30 - 16:00 น.
เรื่อง: การประเมิน Biofeedback และการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต
หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2566
เวลา: 09:00 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง โรงอาหาร
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#จองแล้ว
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
การจองวันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2566
เวลา: 08:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566
หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th