วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่มีระบบอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต เพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพการอำนวยการและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหน่วยงาน

S : Service mind หัวใจบริการ

E : Efficiency ประสิทธิภาพ

C : Corruption-free ต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

พัฒนางานอำนวยการ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ