คุณพึงพอใจต่อความเร็วในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณพึงพอใจต่อความเร็วในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?" สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

พอใจมากที่สุด

102

พอใจมาก

49

ปานกลาง

23

พอใจน้อย

16

พอใจน้อยที่สุด

5