คุณคิดว่า ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณคิดว่า ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?" สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

พอใจมากที่สุด

130

พอใจมาก

93

ปานกลาง

27

พอใจน้อย

22

พอใจน้อยที่สุด

10