นายประกอบ วงศ์ผลวัต

นายประกอบ วงศ์ผลวัต

เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

 

นางบุญญาพร สัตถาวร

นางบุญญาพร สัตถาวร

กลุ่มงานอำนวยการ

นางอำไพ มหากาญจนกุล

นางอำไพ มหากาญจนกุล

กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร

นางสาวพรทิพย์ สระทองแพ

นางสาวพรทิพย์ สระทองแพ

กลุ่มงานรายงานและประสานราชการ

 

นายชรัช ราชรักษา

นายชรัช ราชรักษา

กลุ่มงานรายงานและประสานราชการ

นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง

นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์