รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม หารือกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม [ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 14:30 น.
ประธานการประชุม ผอ.เทอดศักดิ์ เดชคง 
จำนวนผู้เข้าประชุม 10 
ผู้จัด สำนักวิชาการสุขภาพจิต