รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมผอ.ศูนย์ฯ ครั้งที่5/2564 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 2 [ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 07:00 น. - 18:00 น.
ประธานการประชุม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (น.พ.จุมภฏ พรมสีดา) 
จำนวนผู้เข้าประชุม 20 
ผู้จัด สำนักงานเลขานุการกรม