รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม เตรียมการประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2564 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 13:00 น. - 17:00 น.
ประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าประชุม
ผู้จัด สำนักงานเลขานุการกรม