รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ฝึกซ้อมการแสดงเยาวชนต้นแบบเก่งและดี(ห้องอาหาร VIP) 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 14:00 น.
ประธานการประชุม  
จำนวนผู้เข้าประชุม
ผู้จัด สำนักงานโครงการ