รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมกลุ่มงานรายงานฯ 
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม [ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่มงานรายงานฯ 
จำนวนผู้เข้าประชุม
ผู้จัด สำนักงานเลขานุการกรม