รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 2 [ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 10:00 น. - 15:00 น.
ประธานการประชุม อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
จำนวนผู้เข้าประชุม 30 
ผู้จัด สำนักงานโครงการ