รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุม คกก.ประชาสัมพันธ์กัญชา ครั้งที่ 2/63 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 13:30 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
จำนวนผู้เข้าประชุม 30 
ผู้จัด กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต