รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ป.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 4 [ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวนผู้เข้าประชุม 13 
ผู้จัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ