รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กัญชาครั้งที่7/62 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 2 [ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 13:00 น.
ประธานการประชุม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
จำนวนผู้เข้าประชุม 30 
ผู้จัด กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต