รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม หารือบุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานวิชาการสุขภาพจิต 
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม [ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 10:00 น. - 12:00 น.
ประธานการประชุม อาจารย์สมพร อินทร์แก้ว 
จำนวนผู้เข้าประชุม
ผู้จัด สำนักวิชาการสุขภาพจิต