รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมติดตามงาน 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 2 [ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าประชุม 20 
ผู้จัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ