รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 08:30 น. - 12:00 น.
ประธานการประชุม นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 
จำนวนผู้เข้าประชุม 80 
ผู้จัด กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต