รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการติดตามฯ 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 12:30 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
จำนวนผู้เข้าประชุม 50 
ผู้จัด กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต