รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมคกก.ความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 4 [ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
ช่วงเวลา 09:30 น. - 14:00 น.
ประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
จำนวนผู้เข้าประชุม 20 
ผู้จัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน