รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม สอบสัมภาษณ์แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม คุณสุภาวดี นวลมณี 
จำนวนผู้เข้าประชุม 15 
ผู้จัด สำนักวิชาการสุขภาพจิต