นางเอ็นดู วิเรปะนะ

นางเอ็นดู วิเรปะนะ

เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

02 590 8051

 

นางสาววงษ์เดือน สายสุวรรณ์

นางสาววงษ์เดือน สายสุวรรณ์

กลุ่มงานอำนวยการ

02 590 8081

นางอำไพ มหากาญจนกุล

นางอำไพ มหากาญจนกุล

กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร

02 590 8416

นางสาวพรทิพย์ สระทองแพ

นางสาวพรทิพย์ สระทองแพ

กลุ่มงานรายงานและประสานราชการ

02 590 8574

 

นายชรัช ราชรักษา

นายชรัช ราชรักษา

กลุ่มงานอาคาร และยานพาหนะ

02 590 8418

นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง

นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

02 590 8005