แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
 8 มิถุนายน 2564  รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 
 12 พฤษภาคม 2564  ขออนุมัติทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานเลขานุการกรม   16 
 3 พฤษภาคม 2564  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน 2564   32 
 2 เมษายน 2564   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564   38 
 2 มีนาคม 2564  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564   13  83 
 9 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30  54 
 9 กุมภาพันธ์ 2564  ขออนุมัติทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่1) ของสำนักงานเลขานุการกรม   18  57 
 8 กุมภาพันธ์ 2564  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม 2564   16  50 
 8 มกราคม 2564  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563    25  49 
 8 ธันวาคม 2563  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564   21  64 
 11 พฤศจิกายน 2563  แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564   30  67 
 11 พฤศจิกายน 2563  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓   21  54 
 28 มกราคม 2563  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเลขานุการกรม (ปรับแผนครั้งที่ 1)   21  77 
 14 มกราคม 2563  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1   29  106 
 17 มิถุนายน 2562  การจัดทำคำของบประมาณปี 64 ของสำนักงานเลขานุการกรม   77  187 
 13 กุมภาพันธ์ 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ5 เดือน ต.ค.61 - ก.พ.62)   71  163 
 13 กุมภาพันธ์ 2562  ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม ปี 2561   30  153 
 13 กุมภาพันธ์ 2562  หัวข้อ "แผนปฏิบัติการปกติ ตามวงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเลขานุการกรม"   68  176 
 23 มีนาคม 2561  1.แผนปฏิบัติการการดำเนินงานปกติ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปี61 2.ผลการดำเนินงานปกติ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปี61   42  160 
 23 มีนาคม 2561  1.แผนปฏิบัติการการดำเนินงานปกติ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปี60 2.ผลการดำเนินงานปกติ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปี60   42  157