รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุมปัญญา-สติ
สถานที่ : อาคาร 4 ชั้น 2
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 30
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ช่วงเวลา : 09:00 - 12:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมเปิดตรวจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ห้องประชุม : ห้องประชุมปัญญา-สติ
ประธานการประชุม : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 7
ชื่อผู้ขอ : นางสาวสุดาทิพย์ เด่นตรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
กอง : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 025908136
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- LCD
- วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : ไม่จัดเครื่องดื่ม/อาหาร
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th