รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น 2
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 20
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ช่วงเวลา : 09:00 - 12:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับเร่งรัดติดตามการส่งมอบงาน (ครั้งที่ ๒) ของสำนักงานเลขานุการกรม
ห้องประชุม : ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
ประธานการประชุม : เลขานุการกรม
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 13
ชื่อผู้ขอ : นางสาวภาชินี จันทรธาดา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
กอง : สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55143
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- เครื่องฉายสไลด์มัลติวิชั่น
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : สำนักงานเลขานุการกรม
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 13 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 35 บาท รวมทั้งสิ้น 455 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ใช้เงินงบประมาณจาก
เงินงบประมาณโครงการ:
แผนงาน :
งาน :
ปีงบประมาณ : 2565
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th