รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 1
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 90
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ช่วงเวลา : 08:30 - 12:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565
ห้องประชุม : ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ประธานการประชุม : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 40
ชื่อผู้ขอ : นางสาวอัจฉิมา ชูราษี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
กอง : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55570
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- LCD
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : ผู้จัดจ่ายเอง
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th