รายละเอียดการจองห้องประชุม

สถานะ : อนุมัติ
ห้องประชุม : ห้องประชุม 4
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4
สามารถรองรับผู้เข้าฟังได้ : 50
ผู้รับผิดชอบ :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ช่วงเวลา : 09:00 - 16:00 น.

ข้อมูลผู้จองห้องประชุม

เรื่องที่ประชุม : ประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องประชุม : ห้องประชุม 4
ประธานการประชุม : นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 10
ชื่อผู้ขอ : ประภาพร บุญฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
กอง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 55124
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ :
- LCD
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม/อาหาร โดย : ไม่จัดเครื่องดื่ม/อาหาร
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (เช้า) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
อาหารกลางวัน : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง (บ่าย) : จำนวน 0 ที่ค่าใช้จ่ายต่อหัว 0 บาท รวมทั้งสิ้น 0 บาท
แหล่งของเงิน : ไม่สามารถระบุ เงินงบประมาณได้
จัดสถานที่ :
อื่นๆ (ระบุ) :
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secret@dmh.go.th