• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

แสดงรายการ: นพ. สมัย ศิริทองถาวร

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้จัด
วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการ อกพ. กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดสอบระบบ-สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นนทบุรี  สนง.วิเทศสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลสายงานพยาบาล (จิตเวชเด็ก) นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 08:30 น. เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ ชลบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 13:00 น. วิทยากรบรรยาย ภาวะผู้นำกับการแก้ใขปัญหาภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญหัวข้อ วิจัยสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 12  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุม การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ระยะแรก เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 11  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการและตรวจประเมินผู้พิการ เพชรบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุมคกก.พัฒนางานสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขอนแก่น  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 15:00 น. เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชัยนาท  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 09:00 น. เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 13:00 น. เป็นหัวหน้าทีมนิเทศงานในเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3 นครสวรรค์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดการอบรมนักจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 15:00 น. ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”และมอบประกาศนียบัตร เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ขอนแก่น  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในการต้อนรับคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าศึกษาดูงานด้าน Mental Health and Services นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ปประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 23  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีเตรียมตัวสู่การเป็นวัยรุ่นคุณภาพ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการเด็กและวัยรุ่นฯ เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 08:30 น. เรียนหลักสูตร ปธพ. ณ สถาบันพระปกเกล้า นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรวพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. รประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่5/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดการประชุมทบทวนโครงร่างการวิจัยฯ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประธานการประชุมกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 08:30 น. เรียน หลักสูตร ป.ย.ป. นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมคณะอำนวยการงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 2 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เช้าเวลา 09.00 -12.00 น. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสุขคนไทย ครั้งที่ ณ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 10  พฤษภาคม  2562 17:00 น. เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 7 โครงการในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เพชรบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 10  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไท เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมอ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:00 น. นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Holistic Approach to Improving Children with Developmental Delay และเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ Thai Child Developmental System Model เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 10:30 น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานนิเทศงาน รพ.ยุวประสาทฯ สมุทรปราการ  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 08:30 น. เรียน ปธพ.7 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. หัวหน้านิเทศงานตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 08:30 น. วิทยากรบรรยาย... หนองคาย  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต