• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

แสดงรายการ: นพ. จุมภฎ พรมสีดา

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้จัด
วันพุธ ที่ 3  กรกฎาคม  2562 09:30 น. ทดสอบ นนทบุรี  สำนักงานโครงการ To Be Number One
วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 13:00 น. ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 08:30 น. ดูสถานที่ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ เชียงใหม่  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ -กองบริหารทรัพยากรบุคคล นนทบุรี  กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 08:30 น. กรรมการสอบเลื่อนชั้นปีแพทย์ประจำบ้าน สุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 13:00 น. ประธานเปิดอบรมการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต สำหรับนักจิตวิทยาฯ ร่วมกับ MRT AOT และปตท. นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 13:00 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาผู้รับรางวัลสุขภาพจิตดีเด่น นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 7  มิถุนายน  2562 10:30 น. ทดสอบระบบการใช้งาน นนทบุรี  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานปิดบอรมและมอบใบประกาศฯ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สุราษฎร์ธานี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 08:30 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ ชลบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศงานสุขภาพจิต สงขลา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 14:00 น. ตรวจรับก่อสร้างฯ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมค๕ะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 2 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 08:00 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตร นยปส. ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะทำงานฯ คลข.กรมสุุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. วิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุม อ.ก.พ.กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่าง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและปัญหากฎหมาย นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 11:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปี 2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. จัดทำวีซ่าแคนาดา กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุมคณะทำงาน Clinical Govermance นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 17:00 น. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จซ้อม นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงาน นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 17:00 น. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จซ้อม นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคกก.บริหารและพัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 11:00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน MOU ตามคำสั่ง ศอ.ปส. นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนฯ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต