• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

แสดงรายการ: นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้จัด
วันพุธ ที่ 26  มิถุนายน  2562 09:30 น. ทดสอบระบบ-กองบริหารการคลัง 1 นนทบุรี  กองบริหารงานคลัง
วันจันทร์ ที่ 24  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ-กยผ. นนทบุรี  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 10:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี  สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 10:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี  สำนักงานเลขานุการกรม
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 16:30 น. Test นนทบุรี  สำนักงานเลขานุการกรม
วันเสาร์ ที่ 8  มิถุนายน  2562 08:00 น. ศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหาร ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 23  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดและวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาผู้บริหารกรมสุขภาพจิตฯ กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/62 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมคกก.อำนวยการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติ ครั้งที่ 18 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 2/62 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/62 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมคกก.มาตรฐานยา เวชภันฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และอื่นของสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/62 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 09:00 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปี 2562 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาดิจิทััลเพื่อสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 3 นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล ฯ นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 08:30 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 พระนครศรีอยุธยา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุมคกก.บริหารผลการปฏิบัติงาน นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 30  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับกรม (ชุดที่ 2) นนทบุรี  กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันจันทร์ ที่ 26  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) นนทบุรี  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 22  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. โครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนสเสียของกรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันพฤหัสบดี ที่ 8  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาระบบดิจิตัลฯ นนทบุรี  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ