• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

รายละเอียดโครงฯ การที่รอการยืนยันฯ

     ผู้บริหารมอบตัวแทน      ไม่เข้าร่วมฯ      รอการอนุมัติ      อธิบดีมอบตัวแทน      ยกเลิกการจอง

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้ขอ สถานะ
วันจันทร์ ที่ 11  มกราคม  2564 08:30 น. รับเสด็จการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขอนแก่น จันทร์เพ็ญ
วันจันทร์ ที่ 22  กรกฎาคม  2562 08:30 น. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบ/แนวทางการให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์” (Workshop for MI in Cannabis Medical Use) นนทบุรี นายณัชพงศ์ ปานพิมพ์
วันจันทร์ ที่ 5  สิงหาคม  2562 09:00 น. ประชุมคณะทำงานชุดที่ 1 : การจัดทำคำรับรอง ปี 2563 นนทบุรี นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
วันจันทร์ ที่ 8  กรกฎาคม  2562 08:00 น. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติดารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 และวางแผนเตรียมการจัดซื้อจัดการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปประมาณ 2563 กรุงเทพมหานคร นางสาวณชนก
วันพฤหัสบดี ที่ 4  กรกฎาคม  2562 09:00 น. ทดสอบระบบ/กพร. นนทบุรี นายนพกร อินจา
วันศุกร์ ที่ 5  กรกฎาคม  2562 09:30 น. ทดสอบระบบ/กพร. นนทบุรี นายนพกร อินจา
วันพฤหัสบดี ที่ 4  กรกฎาคม  2562 09:00 น. ทดสอบ นนทบุรี นางธัญชนก จิญกาญจน์
วันศุกร์ ที่ 28  มิถุนายน  2562 09:00 น. ทดสอบ นนทบุรี นางธัญชนก จิญกาญจน์
วันจันทร์ ที่ 24  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ-กยผ. นนทบุรี ศุภมาส ศรีปาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบ สมุทรสาคร จิ๊บๆ
วันพฤหัสบดี ที่ 27  มิถุนายน  2562 08:30 น. ทดสอบระบบ-กองบริหารการคลัง 2 นนทบุรี นางสาวเพ็ญพร งามขำ
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 08:00 น. ทดสอบระบบ-หน่วยงาน นนทบุรี ประภาพร
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดสอบระบบ-สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นนทบุรี รุ่งทิพย์ โสทองเมือง
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ -กองบริหารทรัพยากรบุคคล นนทบุรี อาทิติยา
วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 10:00 น. เชิญเป็นประธาน นนทบุรี อำพล
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี ศรัณยพิชญ์ อักษร
วันอังคาร ที่ 26  กุมภาพันธ์  2562 09:00 น. ประชุมผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิตเพื่อชี้แจงการนิเทศงาน ประจำปี พ.ศ.2562 นนทบุรี นางสาวเบญจพร ศีลอุดมทรัพย์
วันอังคาร ที่ 8  มกราคม  2562 08:30 น. การสรุปรายงานการเดินทางไปเข้าร่วมการอบรมนานาชาติด้านสุขภาพจิต ณ Tsyr-Huey Health Hospital สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นนทบุรี พิไลพรรณ พร้อมมิตรญาติ
วันศุกร์ ที่ 18  มกราคม  2562 09:00 น. ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี2562 นนทบุรี นางสาวสายฝน อู่เงิน
วันจันทร์ ที่ 21  มกราคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ นางวชิรญาณ์ เถื่อนทับ
วันพฤหัสบดี ที่ 27  ธันวาคม  2561 09:00 น. ประชุมทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบประเด็นการวิจัยสุขภาพจิต นนทบุรี ภพธร วุฒิหาร
วันศุกร์ ที่ 21  ธันวาคม  2561 13:00 น. เชิญมอบใบประกาศนียบัตร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ฯ นครปฐม ศุภเดช คงเจริญฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ 17  ธันวาคม  2561 09:00 น. เชิญเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พศ 2562 นครปฐม ศุภเดช คงเจริญฤทธิ์
วันอังคาร ที่ 11  ธันวาคม  2561 13:00 น. เชิญเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต นนทบุรี นฤมล ปรองชู
วันพฤหัสบดี ที่ 6  ธันวาคม  2561 09:00 น. ประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2561 ครั้งที่ 2 นนทบุรี นายเศรษฐา ขุมทอง
วันศุกร์ ที่ 7  ธันวาคม  2561 09:00 น. เชิญเป็นประธานและเข้าร่วม การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ม.44) และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ2562 นนทบุรี นายนพกร อินจา
วันพุธ ที่ 26  ธันวาคม  2561 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี นางวชิรญาณ์ เถื่อนทับ
วันพฤหัสบดี ที่ 6  ธันวาคม  2561 09:00 น. ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร ปัญญาพร คงดั่น
วันพฤหัสบดี ที่ 29  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล และมอบนโยบาย กรุงเทพมหานคร มณีรัตน์ บุญเจริญ
วันพฤหัสบดี ที่ 22  พฤศจิกายน  2561 08:00 น. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นนทบุรี ณัฐกมล ใจเดช
วันจันทร์ ที่ 12  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัณฑา รุ่งรัตน์
วันพุธ ที่ 14  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. เชิญประชุมและสัมภาษณ์แพทย์ นนทบุรี สัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ
วันพฤหัสบดี ที่ 15  พฤศจิกายน  2561 13:30 น. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2561 นนทบุรี ดนัย สามแก้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 13  ธันวาคม  2561 09:00 น. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 61 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 62 นนทบุรี นายเศรษฐา ขุมทอง
วันอาทิตย์ ที่ 23  ธันวาคม  2561 14:30 น. ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ณัฐพล
วันอาทิตย์ ที่ 16  ธันวาคม  2561 14:30 น. ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคเหนือ เชียงใหม่ ณัฐพล
วันอาทิตย์ ที่ 2  ธันวาคม  2561 14:30 น. ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ชลบุรี ณัฐพล
วันอาทิตย์ ที่ 18  พฤศจิกายน  2561 14:30 น. ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคใต้ ภูเก็ต ณัฐพล
วันอาทิตย์ ที่ 11  พฤศจิกายน  2561 14:30 น. ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ณัฐพล
วันจันทร์ ที่ 19  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับกรม (ชุดที่ 3) นนทบุรี นฤมล ปรองชู
วันจันทร์ ที่ 19  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับกรม (ชุดที่ 2) นนทบุรี นฤมล ปรองชู
วันอังคาร ที่ 20  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษเกี่ยวกับปฏิญญาสุขภาพจิต นนทบุรี ภพธร วุฒิหาร
วันอังคาร ที่ 11  ธันวาคม  2561 09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 นนทบุรี นางวชิรญาณ์ เถื่อนทับ
วันพฤหัสบดี ที่ 6  ธันวาคม  2561 08:30 น. ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 พระนครศรีอยุธยา นางวชิรญาณ์ เถื่อนทับ
วันจันทร์ ที่ 19  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. หารือการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO CC)) นนทบุรี นางสาวจารุวรรณ บัณฑิศักดิ์
วันจันทร์ ที่ 19  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. โครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐฯ กรุงเทพมหานคร นายนพกร อินจา
วันอังคาร ที่ 13  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. รับเสด็จพระเทพฯ นนทบุรี นายจิรุตม์เดช
วันพฤหัสบดี ที่ 15  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี นายจิรุตม์เดช