• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

รายละเอียดโครงฯ การที่ได้ผู้บริหารยืนยันเข้าร่วมฯ แล้ว

     ผู้บริหารรับนัด      ผู้บริหารมอบตัวแทน      ไม่เข้าร่วมฯ      รอการอนุมัติ      อธิบดีมอบตัวแทน

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้ขอ สถานะ
วันอาทิตย์ ที่ 31  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCIRD THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ กรุงเทพมหานคร จันทร์เพ็ญ
วันพฤหัสบดี ที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สุโขทัย จันทร์เพ็ญ
วันอังคาร ที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ลำพูน จันทร์เพ็ญ
วันศุกร์ ที่ 9  เมษายน  2564 08:30 น. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต นนทบุรี จันทร์เพ็ญ
วันพฤหัสบดี ที่ 11  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สกลนคร จันทร์เพ็ญ
วันอังคาร ที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร้อยเอ็ด จันทร์เพ็ญ
วันพุธ ที่ 27  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภูเก็ต จันทร์เพ็ญ
วันพุธ ที่ 13  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หนองบัวลำภู จันทร์เพ็ญ
วันจันทร์ ที่ 11  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be Number One ขอนแก่น จันทร์เพ็ญ
วันจันทร์ ที่ 24  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ-กยผ. นนทบุรี ศุภมาส ศรีปาน
วันพุธ ที่ 3  กรกฎาคม  2562 09:30 น. ทดสอบ นนทบุรี พิมพ์
วันพุธ ที่ 26  มิถุนายน  2562 09:30 น. ทดสอบระบบ-กองบริหารการคลัง 1 นนทบุรี นางสาวขนิษฐา จิตนิยม
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี ประภาพร
วันอังคาร ที่ 25  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดลองระบบกลุ่มตรวจสอบภายใน นครนายก นางสาวสุดาทิพย์ เด่นตรี
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดสอบระบบ-สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นนทบุรี รุ่งทิพย์ โสทองเมือง
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 13:00 น. ทดสอบระบบ -กองบริหารทรัพยากรบุคคล นนทบุรี อาทิติยา
วันศุกร์ ที่ 7  มิถุนายน  2562 10:30 น. ทดสอบระบบการใช้งาน นนทบุรี นายไชยพงศ์
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 10:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี amv
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 10:00 น. ทดสอบระบบ นนทบุรี amv
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 16:30 น. Test นนทบุรี AMV
วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนยปส. กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 13:00 น. ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร นยปส.
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี กรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 08:30 น. ดูสถานที่ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ เชียงใหม่ สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 08:30 น. กรรมการสอบเลื่อนชั้นปีแพทย์ประจำบ้าน สุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 13:00 น. ประธานเปิดอบรมการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต สำหรับนักจิตวิทยาฯ ร่วมกับ MRT AOT และปตท. นนทบุรี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
วันอังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 13:00 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต กรุงเทพมหานคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาผู้รับรางวัลสุขภาพจิตดีเด่น นนทบุรี สำนักวิชาการกรม
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ กรุงเทพมหานคร *
วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการ อกพ. กรมสุขภาพจิต นนทบุรี กองบค.
วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2562 นนทบุรี กรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2562 นนทบุรี ศุนย์สุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 17  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลสายงานพยาบาล (จิตเวชเด็ก) นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 08:30 น. เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ ชลบุรี หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 13:00 น. วิทยากรบรรยาย ภาวะผู้นำกับการแก้ใขปัญหาภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ นนทบุรี ส.วิชาการฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญหัวข้อ วิจัยสุขภาพจิต นนทบุรี ส.วิชาการฯ
วันพุธ ที่ 12  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุม การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ระยะแรก เชียงใหม่ ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันอังคาร ที่ 11  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการและตรวจประเมินผู้พิการ เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 08:30 น. ประธานการประชุมคกก.พัฒนางานสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขอนแก่น ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร TDGA
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 10:00 น. ร่วมงานทำบุญ ส.กัลยาราชนครินท์ นครปฐม ส.กัลยาราชนครินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมจัดทำแผน/รายงานผล นนทบุรี กยผ.
วันพุธ ที่ 12  มิถุนายน  2562 07:30 น. ประชุม WMB นนทบุรี กยผ.สป.สธ.
วันอังคาร ที่ 11  มิถุนายน  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรม นนทบุรี ส.วิชาการ
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 13:00 น. พูดคุยนวัตกรรมยา กับบ.เซ็นทรัลแล๊ป นนทบุรี หน้าห้องอธิบดี
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 10:00 น. Southeast Mental Health นนทบุรี หน้าห้องอธิบดี
วันเสาร์ ที่ 8  มิถุนายน  2562 08:00 น. ศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหาร ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร TDGA
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร ส.ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานปิดบอรมและมอบใบประกาศฯ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สุราษฎร์ธานี รพ.สวนสราญรมย์
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 08:30 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ ชลบุรี สำนักงานทูบีนัมเบอร์วัน
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศงานสุขภาพจิต สงขลา รพจ.สงขลาฯ
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 14:00 น. ตรวจรับก่อสร้างฯ นนทบุรี รพ.ศรีธัญญา
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมค๕ะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 2 นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 15:00 น. เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชัยนาท ส. ทู บี นัมเบอร์ วัน
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 09:00 น. เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร ส.สมเด็จเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 13:00 น. เป็นหัวหน้าทีมนิเทศงานในเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3 นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 30  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดการอบรมนักจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562 นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 15:00 น. ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”และมอบประกาศนียบัตร เชียงใหม่ สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ขอนแก่น รพจ.ขอนแก่นฯ
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในการต้อนรับคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าศึกษาดูงานด้าน Mental Health and Services นนทบุรี สำนักวิเทศสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” เชียงใหม่ สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานปืดการอบรมและแจกใบประกาศ กรุงเทพมหานคร ส.สมเด็จเจ้าพระยา
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประธานเปิดสัมมนาบุคลากร ศุนย์เขตภาคกลาง นนทบุรี ศูนย์สุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี กยผ.สป
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร รอส. กรุงเทพมหานคร *
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 12:00 น. ประชุมสหกรณ์กรมสุขภาพจิต นนทบุรี สหกรณ์กรมฯ
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมฯ แผนครึ่งหลัง นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ปประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพฤหัสบดี ที่ 23  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีเตรียมตัวสู่การเป็นวัยรุ่นคุณภาพ นนทบุรี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมคณะกรรมการเด็กและวัยรุ่นฯ เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับสูง(รอส.) รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร TDGA
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM สป. นนทบุรี กยผ.สป.
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี กยผ.สป.
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 08:00 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตร นยปส. ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ส.
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพฤหัสบดี ที่ 23  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร TDGA
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร สำนักวิชาการสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดและวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาผู้บริหารกรมสุขภาพจิตฯ กรุงเทพมหานคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 08:30 น. เรียนหลักสูตร ปธพ. ณ สถาบันพระปกเกล้า นนทบุรี สถาบันพระปกเกล้า
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรวพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. รประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่5/2562 นนทบุรี สำนักงานเลขานุการกรม
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดการประชุมทบทวนโครงร่างการวิจัยฯ กรุงเทพมหานคร สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประธานการประชุมกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2562 นนทบุรี สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 08:30 น. เรียน หลักสูตร ป.ย.ป. นนทบุรี สำนักงานก.พ.
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมคณะอำนวยการงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 2 นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เช้าเวลา 09.00 -12.00 น. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสุขคนไทย ครั้งที่ ณ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ช.
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2562 นนทบุรี สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะทำงานฯ คลข.กรมสุุขภาพจิต นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. วิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร TDGA
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/62 นนทบุรี สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี กยผ.สป.สธ.
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมคกก.อำนวยการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติ ครั้งที่ 18 นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.พ.
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. วางศิลาฤกษ์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักงานเลขานุการกรม
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประธานเปิดและบรรยายเรื่อบทบาทและภาวะผู้นำในยุค 4.0 นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TMB นนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง กำทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแผนยังมโนทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร สำนักวิชาการฯ
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 2/62 นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/62 นนทบุรี สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมคกก.มาตรฐานยา เวชภันฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และอื่นของสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/62 นนทบุรี กรมการค้าภายใน
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ ที่ 10  พฤษภาคม  2562 17:00 น. เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 7 โครงการในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เพชรบุรี พอสว.
วันศุกร์ ที่ 10  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไท เชียงใหม่ สถาบันบัมนาการเด็กราชนครินทร์
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประชุมอ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562 นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:00 น. นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Holistic Approach to Improving Children with Developmental Delay และเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ Thai Child Developmental System Model เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 10:30 น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ร่วมประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมฯ นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุม อ.ก.พ.กรมสุขภาพจิต นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน นนทบุรี สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่าง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและปัญหากฎหมาย นนทบุรี อย.
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 11:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ นนทบุรี อย.
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี *
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร ส.ปปช.
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 08:30 น. นิเทศงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 11
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปี 2562 นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 09:00 น. อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร *
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปี 2562 นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาดิจิทััลเพื่อสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 3 นนทบุรี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล ฯ นนทบุรี กรมการค้าภายใน
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สำนักวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 08:30 น. ประธานนิเทศงาน รพ.ยุวประสาทฯ สมุทรปราการ รพ.ยุวประสาทฯ
วันพุธ ที่ 1  พฤษภาคม  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร *
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร *
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 08:30 น. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กรุงเทพมหานคร *
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 13:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้บริหารระดับสูง) กรุงเทพมหานคร *
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี สป.สธ.
วันจันทร์ ที่ 1  เมษายน  2562 07:30 น. ป.WM นนทบุรี สป.สธ.
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 13:00 น. โครงการจิตอาสาทำความสะอาด นนทบุรี สลก.
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มี่ปรึกษากรมฯ นนทบุรี สำนักวิชาการกรมฯ
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:30 น. ประธานเปิดสัมมนาบุคลากร ศูนย์เขตภาคกลาง นนทบุรี เขตสุขภาพ
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานเปิดระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร *
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 17:00 น. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จซ้อม นนทบุรี ส.To Be No.1
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคกก.บริหารและพัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต นนทบุรี กพร.
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร นยปส. กรุงเทพมหานคร ปปช.
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. จัดทำวีซ่าแคนาดา กรุงเทพมหานคร -
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 17:00 น. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จซ้อม นนทบุรี ส.To Be No.1
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุมคณะทำงาน Clinical Govermance นนทบุรี -
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นนทบุรี -
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ นนทบุรี กยผ.
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 13:00 น. ประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงาน นนทบุรี กองบค.
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 11:00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน MOU ตามคำสั่ง ศอ.ปส. นนทบุรี -
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนฯ กรุงเทพมหานคร -
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 08:30 น. เรียน ปธพ.7 กรุงเทพมหานคร -
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. หัวหน้านิเทศงานตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เขตสุขภาพ ที่ 1
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 08:30 น. วิทยากรบรรยาย... หนองคาย -
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สลก
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สลก
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 08:30 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 พระนครศรีอยุธยา -
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 08:30 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 พระนครศรีอยุธยา -
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุมคกก.บริหารผลการปฏิบัติงาน นนทบุรี กองบค.
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สลก.
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี -
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 13:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร -
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 11:00 น. ประชุม คกก. สหกรณ์กรมสุขภาพจิต นนทบุรี สหกรณ์กรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 07:30 น. ประชุม WM นนทบุรี *
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 09:30 น. เรียนหลักสูตร รอส. กรุงเทพมหานคร *
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุม คกก.บริหารผลการปฎิบัติงาน นนทบุรี กองบค
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี สลก
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการเปิดอบรม นวก. กรุงเทพมหานคร สวก
วันพุธ ที่ 14  พฤศจิกายน  2561 14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE นนทบุรี ณัฐพล
วันศุกร์ ที่ 30  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับกรม (ชุดที่ 2) นนทบุรี ณัฐกมล ใจเดช
วันพฤหัสบดี ที่ 8  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาระบบดิจิตัลฯ นนทบุรี จิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์
วันพฤหัสบดี ที่ 22  พฤศจิกายน  2561 08:30 น. โครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนสเสียของกรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร นายนพกร อินจา
วันจันทร์ ที่ 26  พฤศจิกายน  2561 13:00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) นนทบุรี อนุสรา
วันอังคาร ที่ 20  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. ประธานบำบัดผู้ติดยาเสพติด นนทบุรี นายจิรุตม์เดช