ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 65

1.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ปี 2555 2556 2557 2558 2559
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิตส่วนกลาง


ปี 2555 2556 2557 2558 2559
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here
Chart will load here