ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางานอำนวยการ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

1.ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน


- ร้อยละในการพัฒนาหน่วยงานในภาพรวม(หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน ร้อยละ 100  N/A  70  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน ร้อยละ 100  N/A  70  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

3.ระบบการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  99  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

- ค่าEUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

4. การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต(PMQA-M-F)


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  70  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

5. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

- ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  80  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

6. องค์กรผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

- ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต(ITA)


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  60  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here