ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

1. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

2. ระบบบริหารหน่วยงานมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

3. ระบบการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีธรรมา

3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

4. การพัฒนาบุคลากร

4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับการอบรมด้านสมรรถนะต่างๆ


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

5. การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่

5.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของหลักฐานเชิงประจักษ์


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

6. การพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ คะแนน 5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here

7. ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา

7.1 จำนวนนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เป้าหมายสะสม)


ปี 2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ คะแนน 100  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Chart will load here