ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 65

1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิตส่วนกลาง


ปี 2555 2556 2557 2558 2559
ระดับ คะแนน 5 

Chart will load here