ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ