สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต


อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02) 590-8148 และ (02) 149-5513 โทรสาร (02) 149-5512
E-mail Address : secret@dmh.go.th
dmh's map