สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต


อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02 590 8000 ถึง 60 โทรสาร (02) 149-5512
E-mail Address : secret@dmh.go.th