หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต
สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต/
สรุปผลการดำเนินการตามแผน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564
สำนักงานเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/
ผลการวิเคราะห์การจัดการความเสีี่ยง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพกิจกรรม หน่วยงานโปร่งใส
ยุติธรรม ต่อต้านทุจริต

ภาพกิจกรรมหน่วยงานโปร่งใส
สำนักงานเลขานุการกรม