วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ

ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหน่วยงาน

S : service mind หัวใจบริการ

E : Efficiency ประสิทธิภาพ

C : corruption-free ต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล