ค้น :  
ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
1  [ 17 ตุลาคม 2560 ]  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด 
2  [ 17 ตุลาคม 2560 ]  ประกาศผู้ชนะ ดูแลต้นไม้ 
3  [ 5 ตุลาคม 2560 ]   ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ ปี 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง   20 
4  [ 4 ตุลาคม 2560 ]  ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
5  [ 4 ตุลาคม 2560 ]  ราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพิธี งานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  10 
6  [ 4 ตุลาคม 2560 ]  ราคากลางจ้างบำรุงรักษา และสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
7  [ 5 ตุลาคม 2560 ]  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กรมสุขภาพจิต ประจำปี๒๕๖๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  
8  [ 3 ตุลาคม 2560 ]  ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
9  [ 18 กันยายน 2560 ]  งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต  10 
10  [ 1 กันยายน 2560 ]  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๔ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีพิเศษ  10 
11  [ 1 กันยายน 2560 ]  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๔ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีพิเศษ  14 
12  [ 9 สิงหาคม 2560 ]  สรุปงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2560  19 
13  [ 9 สิงหาคม 2560 ]  สรุปงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2560  15 
14  [ 25 กรกฎาคม 2560 ]  จ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 กรมสุขภาพจิต  22 
15  [ 26 มิถุนายน 2560 ]  ประกาศกรมสุขภาพจิต ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ ชำรุด  17  27 
16  [ 21 มิถุนายน 2560 ]  บริการนวดแผนไทย กรมสุขภาพจิต  19  29 
17  [ 16 มิถุนายน 2560 ]  เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง  13  61 
18  [ 15 มิถุนายน 2560 ]  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ  20 
19  [ 13 มิถุนายน 2560 ]  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560  13  26 
20  [ 13 มิถุนายน 2560 ]  สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   12  25 
ทั้งหมด : 72 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/4